خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

بي نام


به پيشوازش
نشستم بر سكوي سنگي و لرزيدم
غروب هم آمد و
گشتي زد و
نشست
در پيشِ پايِ من

اما خدايا
اين لرزش بيگاه را چه كنيم و چه نام دهيم
اين را كه غروبي مي آيد و مي چرخد و
باز
غروبي ديگر
غافلگيرمان مي كند


اين طورست
بي شكل است و بي نام است
مي آيد و در سطرهايِ شعري مي چرخد و نام نمي گيرد

و شكل نمي گيرد
نه فصل و
نه غروب و
نه شعر

بهار72


صفحه اصلی