خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

اما اين ...

اما اين بادكنكِ سفيد چه مي‌تواند بكند
وقيتي كه مي‌نشيند بر رودخانه‌ات
و غوطه مي‌خورد
ميانِ موجها و بر اجساد

شكفته بر رود مي‌روند و گِلِ مرداب مي‌شون

و چه مي‌تواند بكند
وقتي كه بر آسمانت مي‌چرخد
بالايِ ويرانه‌ها و ويرانه‌ها و ويرانه‌ها
كه در ميانشان آن پايين
نشسته‌اي و داري برايِ خودت
آوازهايِ عاشقانه مي‌خواني
و ناگهان در آوازت
نخِ بادكنكي دَر مي‌رود از دور انگشتت
و مي‌رود بالا
بالا
و دور مي‌شود
پشتِ ستونهايِ شكسته و آنسويِ دودها و خرابه‌ها و
صفحه اصلی