خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

ميانِ سايه‌ها

لابلايِ سايه‌هايِ اتاق

دستِ من پستانِ ترا مي‌جويد

تهيگاهِ تو ، ميانِ مرا

و گرما سروديست كه مي‌گردد

در رگهايِ تو

و مي‌شكفد

بر تنِ منميانِ سايهْ روشنِ تخت

گاهي كه مي‌نگري و چيزي ميانِ چشمانت مي‌درخشد

ــ چيزي غريب و بي‌نام ــ

عشق است كه زمزمه مي كند

در سكوت و خِشْ خِشِ ملافه‌ها

و مي‌خواند و

مي‌خواند

و باز مي‌شود

گلي غريب و به چه رنگها

برسينه‌هايمان
صفحه اصلی