خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

ســـــــو ء ِِِ ِ ِ ِ تفا ُ ُ ُهم

يكبار هم

بي مقدمه آمد

و متن را

ــــــ كه آنقدر سپيديِ بينِ سطر داشت

كه ديگر سطريش نمانده بود ـــــــ

بر ميز انداخت و

رفت و از پنجره پريد پايينچرا كه تازگيها پست مدرن شده بود و حتي

« مرگِ نويسنده» را هم

باور كرده بودصفحه اصلی